Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf OntwerpStudio Ed Schaap, hierna te noemen: "OSES", en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen klant Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden OSES alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door OSES.

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van OSES – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

De webhosting en domeinregistratie- en onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en worden u in het begin van elk jaar door OSES in rekening gebracht. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door OSES schriftelijk bevestigd te zijn.

Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. OSES start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar.
De klant verplicht zich alle gegevens die OSES nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van OSES en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt OSES haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
OSES behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website en ontwerpen, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
OSES verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat OSES door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven kan aanpassen.

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant OSES 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan OSES niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van OSES.
OSES kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van OSES ter zake eerdere (deel)leveringen of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan.
Indien OSES de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.
De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door OSES opgegeven bankrekeningnummer.
Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van OSES is de betaaldatum.
Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is OSES gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven.
Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan OSES verschuldigd.
Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.
Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij OSES te worden gemeld.
Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame. De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.
Toepasselijk recht en geschillenregeling Alle uit de door OSES gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen OSES en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant.
Op alle overeenkomsten tussen OSES en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Om de algemene voorwaarden uit te printen, kunt u hier onder op afdrukken klikken.